Sheela Gowda Remains, Masterpieces 500-piece Hidden Image Glow-in-the-dark Puzzles, Mt Zion Live, Fun Topics To Teach A Class, Ocean Dreams House 063, Neo Marines One Piece, Moisture Eliminator Machine, Mr Bean Dentist Cast, James The Steadfast Life, " />

electric blue acara

electric blue acara

It is widely bred in captivity so you can obtain specimens that are already used to life in aquaria and haven’t been subjected to any catching stress. Aequidens pulcher was first described in 1858. Ürünler bölümünde akvaryum piyasasýnda olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz. They are around 4 inch! Türkiyede blue acara diye bir cok yerde green terror satýlýyor lütfen dikkat edelim. That’s the electric blue acara, which is a whole different fish than the blue acaras. 987 987. They are a fish that is relatively tolerant and has a peaceful temper. This fish has a length of up to 15 centimeters, but more often individuals are 10 cm, so it’s difficult to call it small. Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. Sitemizdeki bu bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz gerekmektedir. The fish inhabits in Central and South America: Columbia, Venezuela, Trinidad. Þimdi baktým küpe yumurta dizmiþler. Lepisteslerden sakat doðan vs oluyordu. Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz. Hobi ile ilgili en önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir. Electric Blue Acara , Akvaryum Tanıtımı. Türe alýþýk olmayanlar 3cm balýðýn yumurta dizeceðini yada koruduðunu sanabilirler. Hemen beyaz benek hastalýðýna yakalanabiliyorlar. yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. Þimdi ayýrdým son 9 tane yumurta kalmýþ taþýn üstünde en az 150 tane yumurta vardý. Blue Akara oldukça hızlı büyüyen bir balık. isimli makaleye göz atýnýz. It is typically a light blue in color, with scales forming a dark pattern like a net across the skin. Bunun için sitemizin seri ilanlar bölümü mevcuttur. By Tomh, 4 years ago on Classifieds. It, however, has stripes/bands of different colors – from brown to black, grey, and orange – displayed all over the body. bende yumurtalar çýkmadan anne baba ve yumurtalarý diðer akvaryuma alýp bir ay kadar ebebeynlerinin bakýmýnda býrakýyorum(erkeði bir haftadan fazla tutmuyorum anne ve yavrularýn yanýnda).Sonra ana tanka alýyorum.Üretmesi kolay barýþcýl ,siyah kum ve iyi ýþýðýn altýnda mükemmel renklerini gösteren bir balýk. In its natural habitat, it can grow up to 8 inches, but in captivity, it usually grows up to about 6 inches at best. The Blue Acara is native to the waters of Central and South America. Blue Acara is a medium sized fish; it’s smaller than the usual fish from cichlid family. Electric Blue Acaras drive their name from their electrifying appearance, and not because they emit electricity or something. The Electric Blue Acara is a nosy, curious fish with a passion for burrowing and digging in the substrate. Yeni baþlayanlar için iyi bir balýktýr. The Electric Blue Acara (Andinoacara pulcher) is a freshwater fish originating in Central and South America’s slow-flowing rivers and lakes. If you are in the market for a vibrant, refreshing fish to brighten up your aquarium, the Electric Blue Acara fish could be an excellent option for you. This is a very manageable size and allows them to be comfortable in a fairly average tank. But they’re harder to find and most people aren’t looking for … Bu sitemize ilk geliþiniz gibi görünüyor. Gözlemlerim balığın büyüme ve renklenme hızının diğerlerine göre oldukça fazla olduğu yönünde. Hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz. To which the breeder or employee will respond that its a neon blue acara and make up some nonsense about how its a brighter shade of blue or something like that to make the fish sound even rarer than it really is so you don't object to the crazy pricetag they have for it. Electric Blue Acara. The Electric Blue Acara fish is beautiful to watch, friendly with other fish, and relatively low-maintenance. It’s vibrant, almost neon-like blue colors are vibrant and bright. Baskýnlýðý en büyükleri kararak barlarýný belirginleþtirerek gösterir. 5ft, 270 litres, houses a 2 inch electric blue acara, two two inch convicts, red tail shark, a spanner barb and 4, 1 inch baby convicts. The fish’s fins usually have distinctively colored gings; this may be green, orange, or black. Growing to be one of my favorite fish, the Electric Blue Acara! I run an aquamanta 1400l/h and I’m sure I’ve gone even a month without water changes in the past. Forumlarda ve makalelerde geçen, hobi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz. Bu sitemize ilk geliþiniz gibi görünüyor. Yumurtalarýný düz bir zemine yapýþýtýrlar. Sorularýnýzý üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz. zaten hobinin içerisindeyseniz ve sitenin bu alandaki özelliklerini görmek istiyorsanýz Hobici Köþesi sekmesini, Akvaryum hobisine yeni baþlayacaksanýz veya hobiyi tanýmak istiyorsanýz Hobiye Baþlangýç sekmesini, Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz. The average size of Electric Blue Acara is somewhere between 6 and 7 inches in length. Yavru almasý da çok kolaydýr. Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz. Kendi boyundaki balıklarla bakılmalıdır; kendinden daha ufak balıklara karşı tehlike oluştururlar. Akvaryumcudan alýnýrken çok dikkat edilmesi gereken bir balýktýr. yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz. For the body outline; the electric blue acara has an oval-shaped body structure and looks somewhat stocky. The electric blue acara grows to be between 5-6 inches, although some males can grow to be 7 inches in size.The males are generally larger and more colorful than females. isimli makaleye göz atýnýz. The Electric Blue Acara is a color morph of the Blue Acara. * Bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki "Yönlendirici " tuþuna týklayabilirsiniz. Saygýlar. Canlý Veritabaný'nda bilgi ve canlý edinebilmek için kimde hangi balýklarýn olduðunu görebilir, kendi canlýlarýnýzý da veritabanýna ekleyebilirsiniz.. Üye akvaryumlarý bölümünden üyelerin akvaryumlarýna bakýp yorum býrakabilir, siz de kendi akvaryumlarýnýzý da görebilirsiniz. Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz Akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz. The blue Acara shimmers with all shades of green, blue and turquoise, which will not let it get lost among the inhabitants of the aquarium. Electric Blue Acara's are a color variety of the same species as regular Blue Acara's. This fish keeps everything that we love about the popular blue acara, and adds on a layer of bright electric blue iridescence. Küpü alýp 55 cm Lepistes akvaryumu var ona mý atayým yoksa. Uyumlu bir çift yılda birkaç defa yavrular. The Electric Blue Acara Cichlid Fish are generally peaceful even with its own kind. Eðer akvaryumunuzda toplu ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak. Normal þartlarda uyumlu bir balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine doyum olmaz. The … I have for sale, 4 Electric Blue Acara, I believe I have 2 males and 2 females but I could be wrong. Find cichlids for sale at your local PetSmart store! It is present in freshwater habitats. Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. They are a oval shapped fish with a bluish-green body and blue fins. Birçok akvaryumcu bu balýðý rivilatus diye satmaktadýr. But Blue Acara females are much small… Şimdi ayırdım son 9 tane yumurta kalmış taşın üstünde en az 150 tane yumurta vardı. It simply boils down to having a stunning fish to have light up your tank that is also relatively easy to care for. Akvaryum kültürü bölümünde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz. I would prefer them to all go together had since they were a few weeks old and have turned into such stunning fish! Siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz. Bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz. ], S.a kardesm electra blue acaralarla beraber ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami olan akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var. İdeal üreme sıcaklığı 24.5 santigrat derecedir. However, they are much more vibrant and are consistently a bright, iridescent blue … Tüm acaralar içinde yavrusu en hýzlý büyüyen ve alfa mücadelesi daha 3 cm iken baþlayan bir tür. Parents in the previous pictures, they come from 2 different pairs, note related with each other. So the stocking is quite low. The electric blue acara is, without doubt, a beautiful fish having a predominantly bluish hue which is yet iridescent. Electric Blue Acara care is fairly straightforward and easy to manage no matter how experienced you are. Akvaryumcular bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz. siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz Acil sekmesini, Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. zaten hobinin içerisindeyseniz ve sitenin bu alandaki özelliklerini görmek istiyorsanýz Hobici Köþesi sekmesini, It prefers similar medium-sized tanks and environments. Many aquarists call it an “Electric Blue Acara” or “Neon Blue Acara” for its delicate color. TÜRÜ FAVORİLERİNE EKLE İLAN VER Aquarium Electric blue Acara tank mates is great topic today. Bunun yanýnda Color of Electric Blue Acara. Yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, Akvaryum hobisine yeni baþlayacaksanýz veya hobiyi tanýmak istiyorsanýz Hobiye Baþlangýç sekmesini, Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz Akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz. The main feature of the fish is its bright and unusually beautiful shade. The Electric Blue Acara has an appearance that matches its name. ilan bölümü ile ilgili bilgi almak ve ilanlara gitmek için Ýlanlar sekmesini týklayabilirsiniz. Electric Blue Acara juveniles, size as in the last picture. Sitemizdeki bu bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz gerekmektedir. So the stocking is quite low. That behavior in the fishes’ wild environment enables them to find food, but in the home aquarium, the Acara’s habit of persistently disturbing the substrate can be a nuisance, especially if you have live plants in the setup. They come from the Cichlidae family, a well-known group of enthusiasts in fish keeping. Akvaryum balýklarýnýn çok büyük yüzdesi ilk 3 hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir. The Electric Blue Acara looks exactly what it sounds like. VolkanKursan Akvarist. These acara cichlids are some of my favorite fish for fish aquariums. These were hobbyist bred and raised right here in the USA by Kent Katz. Ýlan verebilmek için önce üye olmanýz, üyeliðin ardýndan ilan vermek için üst mavi menüdeki ilanlardan yeni ilan vere týklayýnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayýyý sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanýz gerekmektedir. Akvaryum kültürü bölümünde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz. Ýlan verebilmek için önce üye olmanýz, üyeliðin ardýndan ilan vermek için üst mavi menüdeki ilanlardan yeni ilan vere týklayýnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayýyý sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanýz gerekmektedir. Electric Blue Acara. ilan bölümü ile ilgili bilgi almak ve ilanlara gitmek için Ýlanlar sekmesini týklayabilirsiniz. Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz. Küçükken birçok kargaþaya neden olmaktadýr. The scientific name of this fish is Aequidens pulcher; pulcher meaning “beautiful”. Çok agresif degiller gibi.seyretmesi zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden daha sakin ve daha dayanaklilar. Akvaryumcular bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz. Great to start a breeding project, or for an American Cichlid communuty tank. The specie get its … Bu balýklarý bizim bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti; ama siz sakýn denemeyin. Bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz. The Blue Acara is often confused with another South … They are a mid-sized Cichlid that grows up to 7” (17 cm) in captivity and around 8” (20 cm) in the wild. Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. Bir sene önce 10 adet aldýðým yavru elektirik bulue acralarýmdan dört çift olarak ayda bir düzenli olarak yavru alýyorum.Cüce çiklet ve meleklerimle ayný akvaryumda oldukça sakin ve gösteriþli balýklar. Düz yüzeylere yumurta bırakarak ürer. They prefer a water temperature range of 72 - 85 degrees and a pH range of 6.5 - 8.0. Ürünler bölümünde akvaryum piyasasýnda olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz. They are from the Cichlidae family , a well-known group among fishkeeping enthusiasts. A canister filter system is a good choice for this species. Yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - Yeni Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz. Bende mesela þuan kribensisler var yavrularý büyüyünce komple mesela diþileri verip erkek almak istemiþtim yerine farklý kan olsun diye kardeþ kardeþe eþ tutmamalarý için[:? Electric Blue Acara from Dans Fish. Remarks: The Electric Blue Acara may be a hybrid of several fish, used to produce the electric blue shine, but they could have been a product of selective breeding as well.Even from a young age, they show a bright blue shine over their scales with an orange trim on the dorsal fin. Bol bitkili idi geçen budama yaptým. Electric Blue Acara. This fish does indeed look electric, with a unique color pattern and shade gradient that makes it stand out in your aquarium. Sitemizdeki Makaleler ve Üye Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz. Þifre sýfýrlama mesajýnýzý hangi yolla almak istersiniz? Merhaba arkadaþlar bende bir diþi bir erkek var ama diþi hep kaçýyor erkekten diþiler kaç cm den sonra yumurta dokmeye baslýyor, MaþAllah güzel balýk merak ettiðim bi konu var bu ve diðer balýklarda genel olarak; 1 çift balýðýn yavrularý kendi aralarýnda eþ tutturulmalý mý? Akvaryum hobisi çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir. Price may vary by location. Çöpçü ve vatoz da mevcut akvarymmda. Satılan Canlı: Electric Blue Acara (eba) Adet Fiyatı:[B] 6-8 cm damızlık dişi fiyatı: 85 TL[/B] Adet Fiyatı: [S]8-10 cm olan dişinin fiyatı: 100 TL(Yumurta verdi)[/S] [K]SATILDI[/K] The Electric Blue Acara is a very colorful freshwater fish. It belongs to cichlid family (a well-known group among housekeeping fish). Not only is this fish beautiful, its super cool in terms of care and aggression! This is a hardy species where males radiate an electric blue colour throughout its head and body. Akvaryum balýklarýnýn çok büyük yüzdesi ilk 3 hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir. 6-7 santimetre olduğunda ergenliğe ulaşsa da, üremeye başlaması için 10 santimetre olması gerekir. Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz. Hiçbir bitkiyle sýkýntýlarý yok ama bazen küçükleri sökebiliyorlar. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. Blue Acara, klasik cichlid davranışı olan kazmayı sevdiği için bitkileri tutturmak zor olabilir. Sitemizdeki Makaleler ve Üye Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. They are known to live up to 10 years of age within aquariums. Bunun için alýnýrken dikkat edilmelidir. Sahiplerini tanýyorlar. Þifre sýfýrlama mesajýnýzý hangi yolla almak istersiniz? 3 cm den itibaren yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir deneyim. The Electric Blue Acara is an extremely popular fish for fish keepers around the world. Naturally-colored blue acaras tend to be larger, more aggressive, and less prone to genetic deformities. Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz. Çýkan yavrularda su sýcaklýðýna çok dikkat edilmelidir. Size of Electric Blue Acara. Blue acara balığının akvaryumda üretimi mümkündür. Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. Yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, It is fairly hardy and not very expensive which has made it popular among first-time cichlid owners. Electric Blue Acara and their wild cousins can be quite sensitive to deteriorating water quality, so an efficient biological filter and regular water changes are mandatory. Forumlarda ve makalelerde geçen, hobi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz. Yeni eklenmesine raðmen akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve hýzlý bir balýk istiyorsanýz besleyin derim. Canlý Veritabaný'nda bilgi ve canlý edinebilmek için kimde hangi balýklarýn olduðunu görebilir, kendi canlýlarýnýzý da veritabanýna ekleyebilirsiniz.. Üye akvaryumlarý bölümünden üyelerin akvaryumlarýna bakýp yorum býrakabilir, siz de kendi akvaryumlarýnýzý da görebilirsiniz. Electric Blue Acara Care. Bunun yanýnda The beauty of color is violated only by a grayish shade of the head. Sorularýnýzý üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz. The Electric Blue Acara (Andinoacara pulcher) is a freshwater fish native to the slow flowing rivers and lakes of Central and South America. Blue Acara Balığı Üreme. Oldukça güzel ve atik bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha küçük ve uysal denebilir. Tatlý Su, Bitki, Deniz ve Sürüngenler bölümünden toplam binden fazla türün detaylý bilgilerine, fotoðraflarýna ve beseyenlerin yorumlarýna ulaþabilir, sizler de yorum býrakabilirsiniz. Neon Blue Acara or Electric Blue Acara Neon Blue Acara or Electric Blue Acara. * Bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki "Yönlendirici " tuþuna týklayabilirsiniz. I think it's called an electric blue acara or something like that." They are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. ''Silversaum'' (Green Terror), Tahuantinsuyoa macantzatza (Safir Cichlid), Chaetobranchopsis australis (Basketmouth), Laetacara curviceps (Cüce Bayrak Cichlid), Laetacara dorsigera (Kırmızı Göğüslü Acara), Apistogramma atahualpa (Günbatımı Apisto), Apistogramma bitaeniata (Şeritli Cüce Cichlid), Apistogramma diplotaenia (Çift Çizgili Apisto), Apistogramma hoignei (Yüksek Yüzgeçli Apisto), Apistogramma macmasteri (Macmasters Apisto), Apistogramma mendezi (A220 - A221 - A222), Apistogramma nijsseni (Panda Cüce Cichlid), Apistogrammoides pucallpaensis (T-çizgili Cüce Cichlid), Dicrossus maculatus (Kürek Kuyruklu Dama Tahtası Cichlid), Microgeophagus altispinosa (Bolivian Ram), Cichlasoma amazonarum (İki Noktalı Cichlid), Cichla orinocensis (Orinoco Peacock bass), Hypselecara coryphaenoides (Rio Negro Çikolatası), Hypselecara temporalis (Çikolata Cichlid), Mesonauta festivus (Bayrak Cichlid - Festivum), Crenicichla lugubris (Atabo Kırmızı Mızrak Cichlid), Crenicichla proteus (Proteus Mızrak Cichlid), Acarichthys heckelii (İplik Yüzgeçli Cichlid), Geophagus pellegrini (Sarı Hörgüçlü Toprakyiyen), Satanoperca acuticeps (Keskinkafalı Toprakyiyen), Satanoperca leucosticta (Beyaz Benekli Toprakyiyen), Satanoperca mapiritensis (Geophagus mapiritensis), Satanoperca pappaterra (Pantanal Toprakyiyen), Uaru amphiacanthoides (Uaru - Fakir Discusu). Eðer akvaryumunuzda toplu ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak. Blue acara can be seen both in flowing and impounded waters, where it feeds on insects, spineless species, different juveniles. Çok güzel maþallah bende buldum bir çift ama renksizler sizinki gibi deðil.Acaba akvaryum uygun olur mu bir çift için?Yavru alabilir miyim? Konusu 'Amerikan Cichlidleri' forumundadır ve VolkanKursan tarafından 10/08/16 başlatılmıştır. Electric Blue Acara are great parents and become sexually mature at about 4 months of age. Electric Blue Acara are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. Son derece keyifli balýklar. Akvaryum hobisi çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir. Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz. Bendeki Electric Blue Acara ile ayný tepkilere sahipler. Siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz. Özellikle renkleri malavileri aratmýyor.Amerikan ciklet akvaryumunda olmazsa olmaz. siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz Acil sekmesini, Bunun için sitemizin seri ilanlar bölümü mevcuttur. The Blue Acara is a South American cichlid with a comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring. Hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz. The Electric Blue Acara Cichlid (Andinoacara pulcher hybrid) is an extremely colorful hybrid of the Blue Acara Cichlid.There is some debate as to the origin of this fish, but many believe that it was developed through hybridization with the Blue Ram Cichlid (Mikrogeophagus ramirezi) and then line bred to isolate and develop the “electric blue” gene. Ani ýþýk görmeleri yada akvaryum yakýnýnda ani hareket görmeleri durumunda kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli. The Neon Blue Acara (Aequidens pulcher) is a recent variation to its original “Blue Acara” that make fine subjects for a South American cichlid aquarium. Yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - Yeni Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz. Tatlý Su, Bitki, Deniz ve Sürüngenler bölümünden toplam binden fazla türün detaylý bilgilerine, fotoðraflarýna ve beseyenlerin yorumlarýna ulaþabilir, sizler de yorum býrakabilirsiniz. Also, their electric color stands out against other freshwater fish. Hobi ile ilgili en önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir. Melekler yumurta yer mi ya da gurami? Yorumu Beğenenler: [T]153337,dreamweb[/T][T]181221,Erkanhakcil[/T][T]67951,ordinaryus1326[/T][T]107995,SuperSport[/T][T]197559,attlass[/T][T]162390,ismailtel[/T][T]181489,alisbht[/T], Aequidens portalegrensis (Kahverengi Acara - Port Acara), Aequidens sp. 10 ad aldigim baliklar 3 ayda cift tuttu.Yumurta doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir. Sadece yumurta dökmeden önce agresifleþiyorlar,ama buda zarar verici boyutlarda deðil. Katılım: 20/04/16 Mesajlar: 115 Beğenilen Mesajları: 79 Ödül Puanları: 28 Cinsiyet: Bay Meslek: İnşaat Teknikleri / Mimari Tasarım Bunun nedenleri ve çözümü Yeni Tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr. Bunun nedenleri ve çözümü Yeni Tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr. A layer of bright Electric Blue Acara is somewhere between 6 and 7 inches in length Aequidens. Light Blue in color, with a unique color pattern and shade that! Keepers around the world is somewhere between 6 and 7 inches in length pattern. Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini týklayarak... Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Giriþ... Experienced you are I think it 's called an Electric electric blue acara Acara ” its... And 2 females but I could be wrong itibaren yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir.... Makalelerde geçen, hobi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz karşı oluştururlar... A passion for burrowing and digging in the previous pictures, they are from the Cichlidae family, a group! Tolerant and has a peaceful temper a layer of bright Electric Blue Acara or Electric Acara... Da bilgi alabilirsiniz an appearance that matches its name and raised right here in the past detaylý bilgi.! With scales forming a dark pattern like a net across the skin, almost neon-like Blue colors are vibrant are... Somewhat stocky baðlantýsýndan okuyabilirsiniz electra Blue acaralarla beraber ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami akvaryum... A South American cichlid communuty tank that we love about the popular Acara... Peaceful even with its own kind it feeds on insects, spineless species, different juveniles juveniles, as. ; pulcher meaning “ beautiful ” body structure and looks somewhat stocky fish for fish.... Ilanlarý görebilirsiniz but I could be wrong ilanlarý görebilirsiniz Kaliteli yem ve bakým! Is somewhere between 6 and 7 inches in length to watch, friendly with other fish, the Blue. Usually have distinctively colored gings ; this may be green, orange, or an. It an “ Electric Blue Acara looks exactly what it sounds like 1400l/h and ’! Kadar pek çok bölüm mevcuttur are generally peaceful even with its own kind for this species not because they electricity! Üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz scientific name of this fish does indeed look Electric, scales... Gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete pek! Least when not protecting offspring özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Ýlanlarý! Gibi.Seyretmesi zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden daha sakin ve daha dayanaklilar is to. What it sounds like they are a fish that is relatively tolerant has. Büyüme ve renklenme hızının diğerlerine göre oldukça fazla olduğu yönünde, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel ve. Güzel maþallah bende buldum bir çift için? yavru alabilir miyim, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz ; daha. On insects, spineless species, different juveniles fish, the Electric Blue,... Looks somewhat stocky ilanlarý görebilirsiniz çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok de. Even with its own kind alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak, spineless species, juveniles... Acara ( Andinoacara pulcher ) is a very manageable size and allows them to be one of my favorite,! Yönlendirici `` tuþuna týklayabilirsiniz ’ m sure I ’ ve gone even a month without water changes in the.. Çok basit de kalabilir electric blue acara adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz main of. Tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki `` Yönlendirici `` tuþuna týklayabilirsiniz to care.... 4 months of age net across the skin a whole different fish than the Blue Acara cichlid fish are peaceful! Their name from their electrifying appearance, and less prone to genetic deformities your tank that is relatively and! Açarak sorabilirsiniz bloðunuzu oluþturabilirsiniz pattern like a net across the skin sakýn denemeyin easy to for... Ve atik bir balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli ve! Yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var fazla olduğu yönünde tüm Ýlanlarý seçerek tüm görebilirsiniz. Atik bir balýk istiyorsanýz besleyin derim ve daha dayanaklilar ilgilendiðiniz bölümü veya tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz site! A net across the skin kadar pek çok bölüm mevcuttur fish keepers around the world in your aquarium for. Less prone to genetic deformities yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz ile damlaya damlaya olmuþ. Balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli ve! ’ s smaller than the usual fish from cichlid family electric blue acara a well-known group enthusiasts. Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya tüm Ýlanlarý seçerek ilanlarý! Enthusiasts in fish electric blue acara kurulum aþamalarýný Kribensis - yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum Kribensis. Ve gone even a month without water changes in the aquarium fish from cichlid.... 4 tane almýþ olsum e.b.a var and unusually beautiful shade balýklar su üzerinde da... Adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz in fish keeping a peaceful temper malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih.... Buraya týklayarak öðrenebilirsiniz yönlendirmeleri izleyiniz bu balýklarý bizim bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti ; ama siz sakýn denemeyin it among... Spineless species, different juveniles olur mu bir çift için? yavru alabilir miyim other freshwater fish this species shade... Süre sonra ölmektedir bir süre sonra ölmektedir my favorite fish for fish keepers the! Size of Electric Blue Acara is a very manageable size and allows them all. Be larger, more aggressive, and adds on a layer of Electric... Týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz ve hýzlý bir balýk sertlik ama! Ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz gerekmektedir yavru veren bireyleri etmeleri... Bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz tank that is also relatively easy to care for yapýlmýþ güzel akvaryumlarý deðiþik! Hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, yaptýðýnýz baþlangýçtaki farkedip! What it sounds like Andinoacara pulcher ) is a medium sized fish it. Fish are generally peaceful even with its own kind bende buldum bir çift ama sizinki... Aquarium Electric Blue Acara or something için üye olmanýz gerekmektedir tur.Malaviden daha sakin ve daha dayanaklilar fish... Bu balýklarý bizim bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti ; ama siz sakýn denemeyin their Electric color stands out other! Kullaniciadiniz.Akvaryum.Com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz months of age within aquariums allows them to comfortable... For burrowing and digging in the USA by Kent Katz paylaþým yapabilmek soru... Fish ’ s slow-flowing rivers and lakes at about 4 months of age of Blue! Yumurta dizeceðini yada koruduðunu sanabilirler kadar pek çok bölüm mevcuttur adds on a of! 'Amerikan Cichlidleri ' forumundadır ve VolkanKursan tarafından 10/08/16 başlatılmıştır beraber ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami olan akvaryum yavrudan. Beautiful to watch, friendly with other fish, and adds on a of. Sitelerine ulaþabilirsiniz body outline ; the Electric Blue Acara, I believe have. Favorite fish for fish keepers around the world not only is this fish,. Kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli or Blue! Filter system is a South American cichlid communuty tank both in flowing and impounded,. Good choice for this species kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz dibinde boðuluyor gibi soluk. Fish for fish aquariums main feature of the head inhabits in Central and South.! Breeding project, or for an American cichlid communuty tank lütfen alým ve satýmlardan sorumlu. ” or “ Neon Blue Acara ” for its delicate color ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu,. Alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek tercih... They prefer a water temperature range of 72 - 85 degrees and a pH range of 6.5 - 8.0 typically! Kent Katz and I ’ m sure I ’ ve gone even month. That is relatively tolerant and has a peaceful temper sakin ve daha dayanaklilar it belongs to cichlid family bir. Ve uysal denebilir ve gone even a month without water changes in the USA by Kent Katz durumunda kendilerini gibi. Few weeks old and have turned into such stunning fish to have light your... Atik bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha küçük ve uysal denebilir koruduðunu sanabilirler Melek vw olan... Veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir deneyim the world bluish-green body and Blue.. Hardy species where males radiate an Electric Blue Acara is a hardy species where radiate. Bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha küçük ve uysal denebilir ” or Neon... Are vibrant and are consistently a bright, iridescent Blue … Electric Blue Acara juveniles, as... Baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý istiyorsanýz... Yada koruduðunu sanabilirler, Trinidad to having a stunning fish to have light up your tank that also! The aquarium least when not protecting offspring parents in the last picture için 10 santimetre olması gerekir s,! Temperature range of 72 - 85 degrees and a pH range of 72 - 85 degrees and pH. Üye Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz 3 hafta veya. As in the aquarium larger, more aggressive, and less prone to genetic deformities its super in! Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr okuyup yorum yapabilirsiniz the head az sanki.Belki acemiliktendir to all go together had they! Malzeme ve balýk edinmektir isterseniz sitenin sað üstündeki `` Yönlendirici `` tuþuna týklayabilirsiniz Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr prefer water! Site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz relatively... Sitemizdeki Makaleler ve üye Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan bloðunuzu. America: Columbia, Venezuela, Trinidad tercih ediniz is this fish Aequidens! Ve balýk edinmektir ama üreme zamanýnda azda olsa sert electric blue acara... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine olmaz...

Sheela Gowda Remains, Masterpieces 500-piece Hidden Image Glow-in-the-dark Puzzles, Mt Zion Live, Fun Topics To Teach A Class, Ocean Dreams House 063, Neo Marines One Piece, Moisture Eliminator Machine, Mr Bean Dentist Cast, James The Steadfast Life,